Written by: วีดีโอ

ประมวลภาพ การอบรมOBS Studio รุ่น2.. เมื่อวัพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.2561 (ชมคลิป)

เปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นด้วย “หลักสูตร ..ถ่ายทอดสดออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม OBS ” ไม่เคยมีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้ ประมวลภาพการอบรม การเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS รุ่น2.. เมื่อวัพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.2561 โดยได้ความรู้ ความสนุกที่ถ่ายทอดจากความรู้สึกของผู้สอน โค้ชยุทธนา จันทวงศ์ …วิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม “ถ่ายทอดสดออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม OBS”

 

Last modified: 18 กันยายน 2019